Elegent Japanese Design

Logo

Trân trọng thời trang Việt

Sale

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

299.500 đ
339.000 đ
-12%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

287.200 đ
359.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM CÓ MŨ

255.200 đ
319.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM CÓ MŨ

255.200 đ
319.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM CÓ MŨ

255.200 đ
319.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM CÓ MŨ

255.200 đ
319.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM CÓ MŨ

255.200 đ
319.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM CÓ MŨ

255.200 đ
319.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO THUN NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

299.000 đ
379.000 đ
-21%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

299.000 đ
379.000 đ
-21%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

299.000 đ
379.000 đ
-21%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

299.000 đ
379.000 đ
-21%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

299.000 đ
379.000 đ
-21%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

439.200 đ
549.000 đ
-20%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

439.200 đ
549.000 đ
-20%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

200.000 đ
250.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

174.500 đ
349.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

299.000 đ
349.000 đ
-14%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

399.000 đ
549.000 đ
-27%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

399.000 đ
549.000 đ
-27%

ÁO POLO NAM GENDAI

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM GENDAI

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM GENDAI

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

399.000 đ
549.000 đ
-27%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

399.000 đ
549.000 đ
-27%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

399.000 đ
549.000 đ
-27%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

399.000 đ
549.000 đ
-27%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

399.000 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

495.000 đ
550.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.000 đ
659.000 đ
-32%

ÁO KHOÁC BGM

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO KHOÁC NAM BIGAMEX - CỔ CAO

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO HOODIE BGM

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO HOODIE NAM BGM

239.200 đ
299.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BGM

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM BIGAMEX

271.200 đ
339.000 đ
-20%

QUẦN TÂY NAM GENDAI

Combo kết hợp cùng áo sơ mi nam

ÁO POLO NAM GENDAI

Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO POLO NAM GENDAI

223.200 đ
279.000 đ
-20%

ÁO SƠ MI NAM CAO CẤP GENDAI

Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.

KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN

Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.
Banner 1
logo
Đồng hành cùng bạn
Banner 2
GENDAI
FLASH SALE
logo
txt

Với khởi nguồn từ lòng đam mê thời trang, khao khát mang đến những giá trị nét đẹp cho tất cả “Phái mạnh” và hơn thế nữa là mong muốn được góp phần tạo dựng hình ảnh tiên phong, mới lạ cho ngành công nghiệp may mặc và thời trang của Việt Nam, Gendai đã tập trung đầu tư vào chất lượng và kiểu dáng sản phẩm để thương hiệu Gendai trở thành một cái tên gần gũi hơn với khách hàng.

Bên cạnh đó, Bigamex là thương hiệu tiếp theo mà Bình Minh phát triển song song với thương hiệu hiện tại - Gendai. Với nhiều mẫu mã và sản phẩm đa dạng, Bigamex luôn phát triển với tiêu chí giá thành hợp lý để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ tầm trung đến cao cấp, phù hợp với mọi độ tuổi và mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng."