Elegent Japanese Design

Logo

Trân trọng thời trang Việt

Sale

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

494.100 đ
549.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

494.100 đ
549.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

265.300 đ
379.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

265.300 đ
379.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

265.300 đ
379.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

341.100 đ
379.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

314.100 đ
349.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

359.100 đ
399.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

359.100 đ
399.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

494.100 đ
549.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

494.100 đ
549.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

494.100 đ
549.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

494.100 đ
549.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

449.100 đ
499.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

404.100 đ
449.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 269.000

169.000 đ
269.000 đ
-37%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

174.500 đ
349.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 269.000

169.000 đ
269.000 đ
-37%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO POLO NAM XẺ TÀ - 250.000

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

209.400 đ
349.000 đ
-40%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

209.400 đ
349.000 đ
-40%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

209.400 đ
349.000 đ
-40%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

209.400 đ
349.000 đ
-40%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

209.400 đ
349.000 đ
-40%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

174.500 đ
349.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM GENDAI - 349.000

209.400 đ
349.000 đ
-40%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

175.000 đ
350.000 đ
-50%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

249.000 đ
399.000 đ
-38%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO POLO NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

189.500 đ
379.000 đ
-50%

ÁO THUN NAM GENDAI

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO THUN NAM GENDAI

169.000 đ
250.000 đ
-32%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

384.300 đ
549.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

384.300 đ
549.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO POLO NAM GENDAI

169.000 đ
350.000 đ
-52%

ÁO POLO NAM GENDAI

169.000 đ
350.000 đ
-52%

ÁO POLO NAM GENDAI

169.000 đ
350.000 đ
-52%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

384.300 đ
549.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

384.300 đ
549.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

384.300 đ
549.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

384.300 đ
549.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

341.400 đ
569.000 đ
-40%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT BẦU

398.300 đ
569.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY - VẠT NGANG

440.000 đ
550.000 đ
-20%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY - VẠT BẦU

461.300 đ
659.000 đ
-30%

QUẦN SHORT NAM

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

Quần short nam Gendai

249.000 đ
299.000 đ
-17%

QUẦN TÂY NAM

Combo kết hợp cùng áo sơ mi nam

ÁO POLO NAM

Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO POLO NAM GENDAI

251.100 đ
279.000 đ
-10%

ÁO SƠ MI NAM CAO CẤP

Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.

KHẨU TRANG KHÁNG KHUẨN

Các mẫu thiết kế của Gendai mang phong cách Nhật Bản, những vẫn giữ được nét truyền thống kết hợp với hiện đại, phóng khoáng và tự do.
Banner 1
logo
Đồng hành cùng bạn
Banner 2
GENDAI
FLASH SALE
logo
txt

Với khởi nguồn từ lòng đam mê thời trang, khao khát mang đến những giá trị nét đẹp cho tất cả “Phái mạnh” và hơn thế nữa là mong muốn được góp phần tạo dựng hình ảnh tiên phong, mới lạ cho ngành công nghiệp may mặc và thời trang của Việt Nam, Gendai đã tập trung đầu tư vào chất lượng và kiểu dáng sản phẩm để thương hiệu Gendai trở thành một cái tên gần gũi hơn với khách hàng.

Bên cạnh đó, Bigamex là thương hiệu tiếp theo mà Bình Minh phát triển song song với thương hiệu hiện tại - Gendai. Với nhiều mẫu mã và sản phẩm đa dạng, Bigamex luôn phát triển với tiêu chí giá thành hợp lý để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng từ tầm trung đến cao cấp, phù hợp với mọi độ tuổi và mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng."